University Rank Holders

Session 2016-17

 • Student Name
 • Chanchal
 • Preeti Virmani
 • Anamika Pathak
 • Anaya Shukla
 • Mohit Midha
 • Sheetal
 • Sneha Bhasin
 • Amisha Kakkar
 • Ekta Girdhar
 • Sanchita Sharma
 • Sachin S
 • Rohit Arora
 • Meena
 • Nikita Chauhan
 • Richa Khurana
 • Arnold Gowda
 • Raman Sharma
 • Pooja
 • Kajal Bhati
 • Renu Nagar
 • Jaya Rajpoot
 • Sakinder lal
 • Reena
 • Kamal Munjal
 • Shobha
 • Superna Sarkar
 • Abhijit Chauhan
 • Shalu
 • Khushboo
 • Tanvi Chauhan
 • Vishal Mishra
 • Rupal Chauhan
 • Sudhir Tiwari
 • Nidhi
 • Arti
 • Nisha Chauhan
 • Prashant Gaur
 • Raja Khan
 • Priyanka
 • Ashish Kr Singh
 • Devsmita Mallick
 • Roll No.
 • BBA(II)-16/011
 • BBA(II)-16/029
 • BBA(II)-16/005
 • BBA(II)-16/006
 • BBA(II)-16/018
 • BBA(II)-16/041
 • BBA(II)-16/042
 • BBA(II)-16/003
 • BBA-14/010
 • BBA(II)-16/039
 • BBA(II)-16/037
 • BBA(II)-16/036
 • BBA-15/015
 • BBA(II)-16/024
 • BBA-14/029
 • BBA(II)-16/008
 • BBA(II)-16/032
 • BBA(II)-16/026
 • BBA(II)-16/014
 • BBA(II)-16/035
 • BBA-14/013
 • BBA(II)-16/038
 • BBA(II)-16/034
 • BBA(II)-16/015
 • BBA-14/033
 • BBA(II)-16/046
 • BBA(II)-16/001
 • BBA-14/032
 • BBA(II)-16/016
 • BBA(II)-16/048
 • BBA-15/028
 • BBA(II)-16/053
 • BBA-15/026
 • BBA(II)-16/022
 • BBA-14/006
 • BBA(II)-16/025
 • BBA-16/026
 • BBA(II)-16/050
 • BBA-14/023
 • BBA(II)-16/010
 • BBA(II)-16/013
 • Course
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • Branch
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • Semester
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • University Rank
 • 1
 • 2
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 19
 • 20
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 31
 • 32
 • 32
 • 34
 • 36
 • 36
 • 36
 • 37
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
 • 42
 • 44
 • 45
 • 48
 • 50
 • 50

Session 2015-16

 • Student Name
 • Manisha Nagpal
 • Arti Bhati
 • Meenakshi Bhati
 • Disha Chauhan
 • Arti Bhati
 • Meetanshi Aggarwal
 • Shobha
 • Kanupriya
 • Heena Rawal
 • Sakshi Bajaj
 • Heena Rawal
 • Meenakshi Bhati
 • Sakshi Bathla
 • Anju
 • Laxmi
 • Manisha Nagpal
 • Yashika Arora
 • Meetanshi Aggarwal
 • Kritika Madaan
 • Nidhi Singhal
 • Kajal
 • Indu
 • Sakshi Bajaj
 • Sagar Mittal
 • Richa Khurana
 • Sudhir Tiwari
 • Laxmi
 • Sarika Yadav
 • Jaya Rajpoot
 • Kajal
 • Madhuri Prajapati
 • Jaya Gupta
 • Vishal Mishra
 • Komal Kanojia
 • Sameer
 • Kritika Madaan
 • Priyanka Dua
 • Aditya Prakash Joshi
 • Surbhi Kalra
 • Ekta Girdhar
 • Jyoti Gupta
 • Shiv Kumar Singh
 • Vijender Singh
 • Shalu
 • Priya
 • Akankshha Bakshi
 • Siddhant Malik
 • Priyanka
 • Babita Bisht
 • Ishan Chugh
 • Preeti
 • Vrinda Sindhani
 • Aryan Sharma
 • Hanshu Dahiya
 • Priyanka Arora
 • Somyadarshna
 • Sonal Kalra
 • Prithvi Raj Chauhan
 • Archana Chauhan
 • Anchal Dua
 • Sonam Bhatia
 • Rohan Gulati
 • Sahil Katyal
 • Sahil Dhingra
 • Tajinder Dhillon
 • Vaishali Khare
 • Megha
 • Akash Kalra
 • Ram Kumar
 • Abhi Khaneja
 • Bharti
 • Puneet
 • Shreshtha
 • Simran Arora
 • Neetu
 • Ambika Sikka
 • Hardeep Malik
 • Payal Sharma
 • Arti
 • Priya Juneja
 • Ravi Raj
 • Sanju Bala
 • Roll No.
 • BBA(II)-15/027
 • BBA(II)-15/001
 • BBA(II)-15/028
 • BBA(II)-14/020
 • BBA(II)-15/001
 • BBA(II)-15/029
 • BBA-14/033
 • BBA(II)-14/009
 • BBA-13/020
 • BBA-13/039
 • BBA-13/020
 • BBA(II)-15/028
 • BBA(II)-15/048
 • CSE-15/008
 • BBA(II)-15/024
 • BBA(II)-15/027
 • BBA(II)-14/018
 • BBA(II)-15/029
 • BBA(II)-15/023
 • BBA(II)-14/010
 • BBA(II)-15/020
 • BBA(II)-14/005
 • BBA-13/039
 • BBA(II)-15/043
 • BBA-14/029
 • BBA-15/026
 • BBA(II)-15/024
 • BBA-13/041
 • BBA-14/013
 • BBA(II)-15/020
 • BBA(II)-15/026
 • CSE-15/018
 • BBA-15/028
 • BBA(II)-15/022
 • CSE-12/033
 • BBA(II)-15/023
 • BBA(II)-15/037
 • CSE-15/002
 • BBA(II)-15/056
 • BBA-14/010
 • CSE-15/019
 • ECE-15/006
 • BBA(II)-15/060
 • BBA-14/032
 • BBA(II)-15/035
 • BBA-13/003
 • BBA-13/045
 • BBA-14/023
 • CSE-15/010
 • BBA(II)-15/016
 • BBA(II)-15/034
 • BBA-14/039
 • BBA(II)-15/009
 • BBA(II)-15/013
 • BBA(II)-15/036
 • BBA(II)-15/053
 • BBA(II)-15/054
 • BBA-13/032
 • BBA-13/008
 • BBA-13/007
 • BBA(II)-15/055
 • BBA-13/037
 • BBA(II)-15/045
 • BBA-13/038
 • BBA-13/049
 • BBA(II)-15/058
 • CSE-15/027
 • BBA(II)-15/003
 • BBA-15/018
 • BBA(II)-15/002
 • BBA-14/007
 • BBA(II)-15/038
 • BBA(II)-15/050
 • BBA-13/046
 • BBA(II)-15/030
 • BBA-13/006
 • BBA(II)-15/014
 • BBA-14/021
 • BBA-14/006
 • BBA-13/033
 • BBA(II)-15/041
 • CSE-12/034
 • Course
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • Branch
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • CSE
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • CSE
 • General
 • II-FSB
 • CSE
 • II-FSB
 • II-FSB
 • CSE
 • II-FSB
 • General
 • CSE
 • ECE
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • General
 • CSE
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • General
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • II-FSB
 • CSE
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • General
 • II-FSB
 • CSE
 • Semester
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 6
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 8
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 3
 • 1
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 5
 • 5
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • University Rank
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 11
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 15
 • 15
 • 16
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 20
 • 21
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 26
 • 26
 • 32
 • 32
 • 33
 • 33
 • 34
 • 34
 • 34
 • 36
 • 37
 • 37
 • 39
 • 40
 • 40
 • 41
 • 41
 • 42
 • 43
 • 43
 • 43
 • 44
 • 45
 • 45
 • 47
 • 47
 • 48
 • 48
 • 49
 • 49
 • 50
 • 50

Session 2014-15

 • Student Name
 • Yashika Arora
 • Disha Chauhan
 • Nidhi Singhal
 • Priyanka Sharma
 • Yashika Arora
 • Heena Rawal
 • Nidhi Singhal
 • Priyanka Sharma
 • Indu
 • Rashi Chhabra
 • Rashi Chhabra
 • Jyoti Badal
 • Sameer
 • Disha Chauhan
 • Garima Chawla
 • Indu
 • Deshant Goyal
 • Versha
 • Priyanka
 • Zeus Bhattacharyya
 • Jyoti Badal
 • Pooja
 • Heena Rawal
 • Kanupriya
 • Sakshi Bajaj
 • Shobha
 • Jaya Rajpoot
 • Garima Chawla
 • Sarika Yadav
 • Sarika Yadav
 • Kanupriya
 • Sunil Mohan Surya
 • Akansha
 • Ekta Girdhar
 • Versha
 • Pooja
 • Sakshi Bajaj
 • Harshita
 • Neeraj Bhatia
 • Govinda
 • Sanjay Yadav
 • Shivangini Tyagi
 • Ravin Kumar
 • Akankshha Bakshi
 • Priya
 • Tanya Bansal
 • Richa Khurana
 • Anil
 • Jaya Rajpoot
 • Priyanka
 • Namrata Raj
 • Akankshha Bakshi
 • Riddhi Bhardwaj
 • Siddhant Malik
 • Richa Khurana
 • Sanju Bala
 • Shalu
 • Pooja Yadav
 • Siddharth Malik
 • Ekta Girdhar
 • Rahul Kumar
 • Vrinda Sindhani
 • Simran Arora
 • Tajinder Dhillon
 • Archana Chauhan
 • Minali Grover
 • Ambika Sikka
 • Sahil Dhingra
 • Bharti
 • Prithvi Raj Chauhan
 • Kuldeeep Bhati
 • Gaurav Malik
 • Ravinder
 • Rohan Gulati
 • Roll No.
 • BBA(II)-14/018
 • BBA(II)-14/020
 • BBA(II)-14/010
 • BBA(II)-14/013
 • BBA(II)-14/018
 • BBA-13/020
 • BBA(II)-14/010
 • BBA(II)-14/012
 • BBA(II)-14/005
 • BBA(II)-14/014
 • BBA(II)-14/014
 • BBB(II)-14/007
 • CSE-12/033
 • BBA(II)-14/020
 • BBB(II)-14/003
 • BBB(II)-14/005
 • CE-13/014
 • BBA(II)-14/017
 • BBA-14/023
 • BBB(II)-14/019
 • BBA(II)-14/007
 • BBA(II)-14/011
 • BBA-13/020
 • BBB(II)-14/009
 • BBA-13/039
 • BBA-14/033
 • BBA-14/013
 • BBA(II)-14/003
 • BBA-13/041
 • BBA-13/041
 • BBA(II)-14/009
 • CSE-13/054
 • BBA(II)-14/001
 • BBA-14/010
 • BBA(II)-14/017
 • BBA(II)-14/011
 • BBA-13/039
 • BBA(II)-14/004
 • ME-14/044
 • CSE-13/013
 • ECE-13/008
 • CE-13/051
 • CE-13/049
 • BBA-13/003
 • BBA(II)-14/012
 • BBA(II)-14/016
 • BBA-14/029
 • ECE-13/002
 • BBA-14/013
 • BBA-14/023
 • CSE-12/020
 • BBA-13/003
 • CSE-12/030
 • BBA-13/045
 • BBA-14/029
 • CSE-12/034
 • BBA-14/032
 • BBA-13/031
 • BBA-13/045
 • BBA-14/010
 • BBA-14/026
 • BBA-14/039
 • BBA-13/046
 • BBA-13/049
 • BBA-13/008
 • BBA-13/027
 • BBA-13/006
 • BBA-13/038
 • BBA-14/007
 • BBA-13/032
 • BBA-14/016
 • BBA-13/016
 • BBA-13/035
 • BBA-13/037
 • Course
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • Branch
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • CSE
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • CE
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • General
 • II-FSB
 • General
 • General
 • II-FSB
 • EE
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • II-FSB
 • ME
 • ECE
 • EE
 • CE
 • CE
 • General
 • II-FSB
 • II-FSB
 • General
 • ECE
 • General
 • General
 • CSE
 • General
 • CSE
 • General
 • General
 • CSE
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • Semester
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 6
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3
 • 1
 • 6
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • 6
 • 3
 • 6
 • 3
 • 1
 • 6
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
 • University Rank
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 10
 • 11
 • 11
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 21
 • 22
 • 23
 • 23
 • 24
 • 24
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 31
 • 31
 • 32
 • 33
 • 33
 • 33
 • 34
 • 37
 • 38
 • 39
 • 39
 • 41
 • 43
 • 44
 • 47
 • 56
 • 61
 • 66
 • 66
 • 73
 • 76
 • 77
 • 79
 • 80
 • 87
 • 94
 • 95
 • 95
 • 97

Session 2013-14

 • Student Name
 • Heena Rawal
 • Sameer
 • Sakshi Bajaj
 • Sanju Bala
 • Heena Rawal
 • Riddhi Bhardwaj
 • Deshant Goyal
 • Sunil Mohan Surya
 • Namrata Raj
 • Siddhant Malik
 • Ambika Sikka
 • Sahil Dhingra
 • Siddhant Malik
 • Sakshi Bajaj
 • Akankshha Bakshi
 • Govinda
 • Ravin Kumar
 • Sameer
 • Akshay Kumar
 • Pooja Yadav
 • Ambika Sikka
 • Sanjay Yadav
 • Priya Singh
 • Pooja Yadav
 • Deepika Sethi
 • Manisha Malhotra
 • Shaleen Anand Taneja
 • Neha Yadav
 • Namrata Raj
 • Akankshha Bakshi
 • Minali Grover
 • Sarvesh Nagpal
 • Bharti Surya
 • Ravin Kumar
 • Riddhi Bhardwaj
 • Abhishek
 • Roll No.
 • BBA-13/020
 • CSE-12/033
 • BBA-13/039
 • CSE-12/034
 • BBA-13/020
 • CSE-12/030
 • CE-13/014
 • CSE-13/054
 • CSE-12/020
 • BBA-13/045
 • BBA-13/006
 • BBA-13/038
 • BBA-13/045
 • BBA-13/039
 • BBA-13/003
 • CSE-13/013
 • CE-13/049
 • CSE-12/033
 • EE-13/002
 • BBA-13/031
 • BBA-13/006
 • ECE-13/009
 • CSE-12/025
 • BBA-13/031
 • ME-13/027
 • ME-14/034
 • CSE-12/035
 • ECE-13/006
 • CSE-12/020
 • BBA-13/003
 • BBA-13/027
 • ME-12/046
 • CSE-12/007
 • CE-13/049
 • CSE-12/030
 • EE-13/001
 • Course
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • B.TECH
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • BBA
 • BBA
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • Branch
 • General
 • CSE
 • General
 • CSE
 • General
 • CSE
 • CE
 • EE
 • CSE
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • General
 • ECE
 • CE
 • CSE
 • EE
 • General
 • General
 • EE
 • CSE
 • General
 • ME
 • ME
 • CSE
 • ECE
 • CSE
 • General
 • General
 • ME
 • CSE
 • CE
 • CSE
 • EE
 • Semester
 • 1
 • 5
 • 2
 • 5
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 2
 • 1
 • 3
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 2
 • 4
 • 3
 • University Rank
 • 2
 • 2
 • 5
 • 5
 • 6
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 16
 • 18
 • 22
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 27
 • 29
 • 33
 • 35
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 38
 • 38
 • 42
 • 44
 • 45
 • 45
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49

Session 2012-13

 • Student Name
 • Sameer
 • Sanjay Yadav
 • Sagar
 • Manisha Malhotra
 • Deshant Goyal
 • Ravin Kumar
 • Kishan
 • Sanju Bala
 • Sonu
 • Roll No.
 • CSE-12/033
 • ECE-13/008
 • CSE-12/031
 • ME-14/034
 • CE-13/014
 • CE-13/049
 • ME-13/008
 • CSE-12/034
 • ME-12/047
 • Course
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • B.TECH
 • Branch
 • CSE
 • CSE
 • CSE
 • ME
 • CE
 • CE
 • ME
 • CSE
 • ME
 • Semester
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • University Rank
 • 29
 • 35
 • 38
 • 44
 • 45
 • 45
 • 46
 • 46
 • 49