University Rank Holders

University Rank Holders - December 2015

 • S.No.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • Student

 • Manisha Nagpal
 • Arti Bhati
 • Shobha
 • Heena Rawal
 • Sakshi Bajaj
 • Meenakshi Bhati
 • Sakshi Bathla
 • Sameer
 • Meetanshi Aggarwal
 • Sagar Mittal
 • Anju
 • Richa Khurana
 • Laxmi
 • Sudhir Tiwari
 • Sarika Yadav
 • Jaya Rajpoot
 • Kajal
 • Madhuri Prajapati
 • Jaya Gupta
 • Shiv Kumar Singh
 • Komal Kanojia
 • Vishal Mishra
 • Jyoti Gupta
 • Kritika Madaan
 • Priyanka Dua
 • Aditya P Joshi
 • Surbhi Kalra
 • Ekta Girdhar
 • Deshant Goyal
 • Hariom
 • Vijender Singh
 • Shefali Goel
 • Shalu
 • Priya
 • Akankshha Bakshi
 • Siddhant Malik
 • Priyanka
 • Ishan Chugh
 • Preeti
 • Vrinda Sindhani
 • Aryan Sharma
 • Hanshu Dahiya
 • Priyanka Arora
 • Somyadarshna
 • Sonal Kalra
 • Prithvi Raj Chauhan
 • Archana Chauhan
 • Anchal Dua
 • Sonam Bhatia
 • Rohan Gulati
 • Sahil Katyal
 • Sahil Dhingra
 • Tajinder Dhillon
 • Vaishali Khare
 • Akash Kalra
 • Abhi Khaneja
 • Ram Kumar
 • Bharti
 • Puneet
 • Shreshtha
 • Simran Arora
 • Neetu
 • Ambika Sikka
 • Hardeep Malik
 • Payal Sharma
 • Arti
 • Priya Juneja
 • Ravi Raj
 • Course

 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • B.Tech (Civil)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • Semester

 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • University Rank

 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 15
 • 15
 • 16
 • 16
 • 17
 • 17
 • 20
 • 20
 • 20
 • 21
 • 21
 • 22
 • 24
 • 26
 • 26
 • 26
 • 32
 • 32
 • 33
 • 33
 • 34
 • 34
 • 34
 • 36
 • 37
 • 37
 • 39
 • 40
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 43
 • 43
 • 44
 • 45
 • 45
 • 47
 • 47
 • 48
 • 48
 • 49
 • 49
 • 50