University Rank Holders

University Rank Holders - May 2015

 • S.No.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • Student

 • Disha Chauhan
 • Nidhi Singhal
 • Yashika Arora
 • Priyanka Sharma
 • Rashi Chhabra
 • Jyoti Badal
 • Sameer
 • Garima Chawla
 • Indu
 • Deshant Goyal
 • Versha
 • Zeus Bhattacharyya
 • Pooja
 • Heena Rawal
 • Kanupriya
 • Sarika Yadav
 • Sunil Mohan Surya
 • Sakshi Bajaj
 • Govinda
 • Neeraj Bhatia
 • Sanjay Yadav
 • Shivangini Tyagi
 • Ravin Kumar
 • Akankshha Bakshi
 • Richa Khurana
 • Anil
 • Namrata Raj
 • Jaya Rajpoot
 • Priyanka
 • Riddhi Bhardwaj
 • Sanju Bala
 • Ekta Girdhar
 • Course

 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (ECE)
 • B.Tech. (ME)
 • B.Tech. (EE)
 • B.Tech. (CE)
 • B.Tech. (CE)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (ECE)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (General)
 • Semester

 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 6
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 6
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • 2
 • University Rank

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 11
 • 12
 • 19
 • 21
 • 24
 • 26
 • 26
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 33
 • 33
 • 37
 • 39
 • 47